سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
نبرد ایران و اسرائیل

دختـری دَر راه آفتـاب

بار پروردگارا! مار ا از مقرب ترین کسانی قرار ده که قرب جوار تو را می جویند و از آبرومندترین کسانی قرار ده که به تو توجه می کنند و از پیروزمندترین کسانی قرارده که از تو سئوال نمایند و به درگاهت کرنش می نمایند.
بار خدایا! مارا به گونه ای قرارده که از کسانی باشیم که تو را تا روز قیامت ناظر بر رفتارمان بدانیم و ما را نمیران مگر به گونه ای که آن را بپسندیم.
بار خدایا! ما را از کسانی قرار ده که به کارهایمان تنها برای تو باشد و فقط تو را دوست بداریم،
خداوندا بر محمد و آل محمد درود فرست و ما را مورد آمرزش حتمی و قطعی خودت قرار ده که پس از آن گناهی و معصیتی و لغزشی از ما سر نزند.
پروردگارا بر محمد و آل محمد درود فرست، درودی همیشگی و پیوسته و پاکیزه ای مهربان ترین مهربانان.
     
                                                                                                    فاطمه ی زهرا(س ع)

آنکه روح به تن میدمید مادر بود---- آنکه شیره ی جان میمکید من بودم

                                  گـویـنـد   مـرا   چـو   زاد   مـادر،           پستان به دهن گرفتن  آموخت 
                                  شـب  هـا   بـر  گـاهـواره   مـن،          بیدار  نشست و خفتن   آموخت
                                  دستم   بگرفت  و  پا  به  پا  برد،          تـا  شـیـوه  راه رفـتـن   آموخت
                                  یک  حرف  و  دو  حرف  بر  زبانم،          الـفـاظ  نـهاد و  گـفتـن  آموخت
                                  لـبـخـنـد   نـهـاد   بـر   لـب   مـن،         بر  غنچه  گـل شکـفتن  آموخت
                                  پس هستی من ز هستی اوست،       تا هستم و هست دارمش دوست


نوشته شده در سه شنبه 87/4/4ساعت 5:6 عصر توسط ف الف| نظرات ( ) |